Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

OBJAVLJENI RADOVI I IZLAGANJA

Na stručnom seminaru u organizaciji Ministarstva rada i socijalne skrbi u Puli prezentirala sam stručni rad pod nazivom "Neke specifične karakteristike maloljetničke delinkvencije u posebnim (ratnim) uvjetima na području Zadarsko-kninske županije".

Na V. Konferenciji o zlostavljanju i zanemarivanju djece u Oslu prezentirala sam koautorski znanstveni rad na temu "Razina anksioznosti i depresije kod prognane djece", na Kongresu psihijatrije u Pragu izložila sam rad "Intenzitet simptoma iz kruga PTSD registriran na MMPI kod hrvatskih vojnika prognanika i neprognanika", a istraživanje je provedeno u psihijatrijskoj bolnici Ugljan.

Na 2., 3. i 4. Hrvatskoj konferenciji o superviziji u Opatiji održala sam predavanja na teme "O superviziji u socijalnoj pedagogiji", "Iskustva uvođenja supervizije u sustav socijalne skrbi", te u koautorskom radu "Rođenje i odrastanje jedne intervizijske grupe".

Nadalje, sudjelovala sam u radu tri Hrvatska kongresa socijalnih pedagoga, a na pretposljednjem sam održala usmeno izlaganje uz PP prezentaciju na temu "Supervizija – iskustva".