Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

KOJE JE MOJE RADNO ISKUSTVO?

Tijekom dugogodišnjeg radnog iskustva na poslovima stručnog radnika u sustavu socijalne skrbi i u sustavu obrazovanja bila sam angažirana u raznim oblicima stručnog rada i pružanja usluga prema djeci i mladima s problemima u ponašanju, poput usluga smještaja, dnevnog boravka u ustanovi i u školama, malih skupina, usluga savjetovanja, kao i u postupku dijagnosticiranja, predlaganju i provođenju odgojnih mjera izrečenih od strane nadležnih institucija.

U svim oblicima radnog angažmana sam vrlo intenzivno konzultativno, savjetodavno, edukativno surađivala s roditeljima, pružajući podršku i razumijevanje. Osmišljavala sam i provodila edukativno-kreativne radionice za roditelje djece uključene u dnevni boravak pri osnovnim školama te sam osmislila, kreirala i izradila promotivni materijal s ciljem popularizacije novih usluga.

Provodila sam grupni i individualni rad s učenicima kod kojih su zamijećene teškoće u učenju npr. su specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), poteškoće u koncentraciji, pažnji i zapamćivanju, potom ADHD sindrom, emocionalna, socijalna i/ili intelektualna nezrelost i insuficijentnost, pedagoška zapuštenost, razni oblici problema u ponašanju (agresivnost, autoagresivnost, laži, krađe, vršnjačko nasilje, eksperimentiranje s opojnim sredstvima i sl.) Sudjelovala sam u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i predlaganja primjerenog programa školovanja. Prilagođavala sam nastavne sadržaje i vježbe pojedinačnim potrebama i mogućnostima učenika, izrađivala testni materijal uz permanentnu suradnju sa kolegama učiteljima i roditeljima.

Bila sam i koordinatorica pomoćnicima u nastavi, pratila njihov rad, organizirala sastanke i radionice, edukativno, savjetodavno i konzultativno surađivala, izrađivala projektne prijedloge, izvješća i sl.