Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

EDUKACIJSKI RAD

Obučavala sam i supervizirala djelatnike u sustavu socijalne skrbi u treningu pod nazivom "Tools4U" za rad s mladim prijestupnicima (trening kognitivnih i socijalizacijskih vještina).

Educirala sam pomoćnike u nastavi tijekom četiri različita edukacijska projekta pri Gradu Zadru.

Izradila sam nastavni materijal i održavala predavanja u edukaciji za pomoćnike u nastavi u okviru Pučkog učilišta "Magistra" i Pučkog otvorenog učilišta u Zadru.

Organizirala, osmislila i vodila psihološko-socijalizacijsko-kreativne radionice u OŠ u Obrovcu i OŠ u Biogradu u okviru NGO "Udruga za poboljšanje kvalitete življenja".

Aktivno sam sudjelovala na projektu "Prevencija ovisnosti – rad sa školama" gdje sam održala brojne radionice za učenike srednje Pomorske škole.

Volontirala sam tijekom Domovinskog rata na telefonu za psihološku pomoć u okviru projekta Caritasa Zadarske nadbiskupije.

U okviru projekta Grada Zadra "Škola PUN-a mogućnosti" osmislila sam i provodila edukativno-kreativne radionice za učenike viših razreda osnovnih škola s ciljem senzibilizacije redovne populacije za djecu s teškoćama u razvoju.

U okviru projekta Grada Zadra "Škola PUN-a mogućnosti" osmislila sam formiranje i vođenje grupa podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju.

Tijekom 2019. i 2020. godine za razne nevladine udruge, organizacije i škole sam uživo i online održala više iskustvenih i edukacijskih radionica sa sljedećim temama:
•Kako se nositi sa sve većim poslovnim izazovima
•Kako unaprijediti postojeće komunikacijske vještine
•Od danas preuzimam odgovornost za svoj osobni i profesionalni život
•Kako stvoriti i razvijati kvalitetan i uvažavajući odnos između pomagača/ica i korisnika
•Što znamo o tehnikama za opuštanje i relaksaciju i kako ih koristiti s ciljem povećanja dobrobiti za osobni i profesionalni život?!
•Pozitivna percepcija
•Mentalno zdravlje i realnost

Tijekom 2022.g. sam organizirala i vodila iskustvene i edukacijske radionice za Udrugu za prevenciju raka dojke Europa Dona Zadar pod nazivom:
-Stres i kako si pomoći
-Prepoznavanje i razumijevanje emocija

Koje edukacije bih još izdvojila?

Sudjelovala sam u radu brojnih stručnih skupova, radionica, seminara, kongresa, konferencija i edukacija, a izdvajam devedeset sati treninga na temu "Therapeutic communication with people affected by war", predavanja "Autogeni trening", "Waldorfska pedagogija", "Liječenje posttraumatskog stresnog sindroma", "Komunikacija" i "Transformacija konflikata", A blok edukaciju iz "Logo terapije", seminare pod nazivom "Mentalno zdravlje pomagača", "Razvoj tima za psihološke krizne intervencije", "Stres i trauma", "Borba protiv bolesti ovisnosti", "Zanemarivanje i zlostavljanje djece kao čimbenik rizika za pojavu poremećaja u ponašanju", "Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika pojave PUP-a i suicidalnog rizika djece i mladih" i "Procjena , planiranje, i izvještavanje, u izvršavanju maloljetničkih alternativnih sankcija". Sudjelovala sam u međunarodnoj Ljetnoj školi Supervizije u Zadru.

Tijekom 2022.g. u organizaciji DGIPH ( Društvo geštalt i integrativnih psihoterapeuta) sam sudjelovala na sljedećim radionicama i predavanjima:
 Jasenka Pregrad : "(Ne)kompatibilnost GT pristupa i rada s traumatskim iskustvom"
 Peter Philippson: „Seksualnost
 Zdenka Pantić: „Majke i kćeri“
 Psihijatrijska bolnica na Rabu - HYBRID MINI SUMMER SCHOOL PSYCHOTRAUMA: FROM EPIGENETICS TO PSYCHOTHERAPY
 Margherita Spagnuolo: „The Aesthetic Relational Knowledge to support the therapeutic alliance"
 Margareta Mesić : "Ovisnosti o nekim psihoaktivnim tvarima iz kliničke Geštalt perspektive“